Política de Privacitat

Informació sobre el responsable del tractament de les dades personals: La responsable del tractament de les dades demanades a través de les pàgines web, www.cercleinfraestructures.cat (en endavant, la “Web” o el “Lloc Web”) és la “FUNDACIÓ PRIVADA CERCLE D’INFRAESTRUCTURES” amb CIF G-64.374.200 i domicili al carrer Els Vergós 16, 08016 de Barcelona i inscrita en el Registre d’Entitats de la Generalitat de Catalunya: el 05/12/2006, amb número 2289, protocol 3118. en endavant la FUNDACIÓ. Podeu posar-vos en  contacte per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privacitat, a l’adreça de correu electrònic: info@cercleinfraestructures.cat Finalitat del tractament de les dades personals: Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals? En la FUNDACIÓ PRIVADA CERCLE D’INFRAESTRUCTURES tractarem les dades personals, recollides a través del Lloc Web amb les següents finalitats:
 1. En cas de contractació dels béns i serveis oferts a través del lloc web, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
 2. Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis disposats en el Lloc Web.
 3. Remitent butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i / o publicitat del Lloc Web i del sector del Màrqueting Digital.
Us recordem que us podeu oposar a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic indicada anteriorment. Els camps d’aquests registres s’han d’emplenar obligatòriament, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades. Per quant de temps es conserven les dades personals recollides? Les dades personals proporcionades es conserven mentre es mantingui la relació comercial o ens sol·liciteu la seva supressió i durant el plaç por el qual es pot derivar responsabilitats legals pels serveis prestats. Legitimació El tractament de les seves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimari el mateix:
 1. La sol·licitud d’informació i / o la contractació dels serveis de la FUNDACIÓ PRIVADA CERCLE d’INFRAESTRUCTURES, els termes i condicions es posaran a la seva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.
 2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que el varem informar posant a la seva disposició la present política de privacitat, que, després de la lectura de la mateixa, en cas d’estar conforme, podria acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella disposada a aquest efecte.
En cas que no ens faciliti les seves dades o ho faci de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la seva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis. Destinataris Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a la FUNDACIÓ PRIVADA CERCLE d’INFRAESTRUCTURES, llevat obligació legal. Com encarregats del tractament, tenim contractats els següents proveïdors de serveis, que s’han compromès al compliment de les disposicions normatives d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació:
 • Gestió de Fundacions i Associacions, SL
Es pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals d’aquesta companyia en els següents enllaços: www.gestiofass.cat Les dades personals facilitades a través dels formularis del Lloc Web, són tractats per la prestació dels serveis així com per enviaments de comunicacions de la FUNDACIÓ PRIVADA CERCLE d’INFRAESTRUCTURES comercials o informatius mitjançant l’ús de l’eina que aquesta companyia facilita, el que comporta que les dades introduïdes són transferides als servidors de l’esmentada companyia, suposant una transferència de dades, que l’usuari consent de manera expressa amb l’acceptació de la present política de privacitat. Les eines utilitzades són:
 • Llibreta de contactes Mozilla
Drets Com interessat que ens ha proporcionat les seves dades personals, té tot el dret a obtenir confirmació sobre si en la FUNDACIÓ PRIVADA CERCLE d’INFRAESTRUCTURES estem tractant les Seves dades personals, i en concret està facultat per exercitar els seus drets que la normativa en matèria de protecció de dades li reconeix, d’acord amb el que preveu la mateixa:
 • Dret d’ACCÉS a les seves dades personals.
 • Drets de sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les dades inexactes.
 • Dret de sol·licitar la seva SUPRESSIÓ quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT de les dades, en el cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercitar el seu dret d’OPOSICIÓ al tractament de les seves dades. Deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà sol·licitar el seu dret a la PORTABILITAT de les dades.
Podrà exercir aquests drets dirigint una comunicació a l’adreça postal i / o de correu electrònic que es fa constar en l’apartat  Informació sobre el responsable del tractament de les dades personals. A més, en cas que s’hagi vulnerat qualsevol dels seus drets, l’interessat té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), al C / Jorge Juan, 6, 28001-Madrid o a través de la seu electrònica de l’AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/