OBSERVATORI DE LA LOGÍSTICA: Els indicadors de competitivitat del Sistema Logístic Català

Els indicadors de competitivitat formen part d’una iniciativa engegada l’any 2004 per Cimalsa i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat . Aquesta és una iniciativa de l’Observatori de la Logística en el qual hi participen sectors de l’Administració pública, del sector acadèmic i empreses, així com el experts i decisors del sector logístic. Té com a objectius conèixer les demandes logístiques de les empreses del moment i donar informació amb paràmetres reals i objectius sobre la situació actual i futura del sector. Pretén doncs, esdevenir una eina eficient per a la planificació i la gestió del sistema logístic de Catalunya.

La principal raó del treball és monitoritzar els paràmetres representatius del sistema logístic català per mitjà d’uns indicadors i analitzar la seva evolució. D’acord amb dades procedents de fonts estadístiques i de recopilació d’informació del sector, aquest projecte pretén donar una visió pràctica i real de les tendències actuals del mercat de la logística i el transport a Catalunya.

El cos del document de l’edició del 2017 conté 6 apartats que aborden diferents temes d’interès del sector de la logística i el transport, cadascun amb una introducció a mode de resum dels fets més destacables i, a continuació, els indicadors corresponents que mostren l’evolució dels paràmetres més rellevants. Cal esmentar que el sisè apartat referent a logística urbana s’ha incorporat com a novetat en l’edició d’enguany. Finalment, s’incorpora un darrer apartat amb annexes en què es mostren les dades desglossades de tots els indicadors.