Preservar i protegir el be comú

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, va sorgir de la fusió de la Junta de Sanejament i la Junta d’Aigües, com a l’empresa pública encarregada de planificar i gestionar el cicle integral de l’aigua a Catalunya.

El 14 de gener de l’any 2000 es va celebrar el primer consell d’administració de l’ACA. Tot i que legislativament aquesta empresa pública fou creada el 31 de desembre de 1998 a través de la Llei 25/1998, podem considerar que la seva activitat es troba ja plenament consolidada amb la primera sessió del seu principal òrgan de govern.

Des d’aleshores, l’ACA desenvolupa les seves funcions amb una visió integradora dels ecosistemes aquàtics, que tingui en compte el seu equilibri i que es basi en els principis d’eficàcia, eficiència i economia de costos. Les seves competències principals són:

• Complir la Directiva marc de l’aigua (DMA).
• Protegir el medi natural aquàtic i autoritzar les actuacions a les lleres.
• Planificar i ordenar l’abastament i el sanejament a les conques internes de Catalunya.
• Construir i explotar depuradores.
• Redactar estudis d’inundabilitat.
• Fer inspeccions i el seu seguiment.
• Elaborar lleis i decrets en competències de l’aigua.

Aquests anys han estat marcats per l’important desplegament del pla de sanejament (amb més de 500 depuradores actives que sanegen el 97% de la població catalana), per la construcció d’infraestructures hidràuliques pioneres que han permès incrementar en un 30% la garantia en l’abastament, però alhora per greus contratemps com diversos períodes de sequera i per les dificultats econòmiques que hem viscut en els darrers anys.

Aquest any i els propers doncs, l’Agència vol complir els seus objectius i treballar amb dedicació per tal que els serveis que ofereix siguin els òptims per millorar la qualitat de vida dels ciutadans de Catalunya i protegir el medi ambient.